Şubat 16, 2019 Blog-Genel Yorum yapılmamış

Yenilenemez Enerji


Doğada yenilenemeyen enerji türü olmamakla birlikte bazı enerji kaynaklarının yenilenmeleri uzun süre almaktadır. Bu nedenle oluşumu çok uzun zaman alan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir. Doğalgaz, kömür, petrol ve bor yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Elde edilmesi daha kolay olduğu için yenilenebilir kaynaklara oranla daha çok tercih edilmektedir. Özellikle endüstri ve sanayi alanında kullanılmaktadır. Ancak bu kaynakların yoğun kullanımı doğaya ve çevreye zarar vermektedir.

Yenilenemez Enerji kaynakları;

  • Sürdürülebilir bir enerji kaynağı değildir,
  • Hayvan ve bitki artıklarının çok uzun süre kimyasal dönüşümleri sonucu oluştukları için azotlu ve karbonlu bir yapıya sahiptirler
  • Kullanıldıklarında karbondioksit ve metan gazının ortaya çıkmasına neden olurlar,
  • Yerin çok derinlerinde bulunduklarından açığa çıkarılmaları için madencilik faaliyetlerinin yapılmasını gerektirirler.

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?


KÖMÜR: Karbonlu maddeler, kapalı yerlerde havasız kalıp içten içten yanarak, veya çok uzun zamanlar toprağın katmanları altında kalarak kimyasal değişimler gösterdikten sonra oluşan katı yakıttır. Rengi siyahtır, bitkisel kaynaklıdır, içinde büyük miktarda karbon bulunur.

PETROL: Petrol, yeraltı yataklarından çıkartılır, rengi çok koyu olur, kendisine mahsus bir kokusu vardır. Yoğunluğu 0,8 – 0,95 arasında değişebilir, hidrokarbürlerden oluşan, arıtım işlemi görmemiş, yanıcı, doğal mineral yağ.

DOĞALGAZ: Yer kabuğunun içinde bulunan fosil kaynaklı bir çeşit yanıcı gaz karışımıdır. Bir petrol türevidir. Yakıt olarak  ham petrolden sonra önemini ikinci sırayı korur. Kimyasal yapısı basit olduğundan yanması çok kolaydır ve tam yanma gerçekleşir. Bu sebeble is, duman, kül, kurum oluşturmaz. Antarktika dışındaki kıtalarda üretilebilir. En verimli ve ucuz taşıma yöntemi boru hatları döşenerek yapılır. Basınçlı tanklarda sıvılaştırılmış olarakta taşınabilir. Doğal gazın büyük bölümü, Metan gazı diye isimlendirilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Diğer bileşenleri;  propan, etan, bütan gazlarıdır.

BOR: Bor madeni ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Türkiye, dünya rezervinin % 70’ ine sahiptir. 2840 sayılı kanunla faaliyetleri Eti Maden İşletmeleri yürütmektedir. Bor madeninin simgesi B dir. Sert yapılıdır ve ısılara karşı dayanıklı olan bir elementtir.

NÜKLEER ENERJİ: Nükleer enerji, uranyum (U235) izotopu ile nötronun birbiriyle etkileşmeye girmesiyle meydana çıkan bağlanma enerjisidir. Nükleer enerji Dünyada birçok alanda kullanılmaktadır. Tıp, tarım, askeri araçlar, uzay çalışmaları, sanayi vb.

Yenilenemez enerji kaynakları özellikle bulunduğu ülkeye ekonomik gelir ve kolay temin edildikleri içinde büyük bir avantaj sağlamaktadır. Elde etmek için yapılan yatırımlar, yenilebilir enerji kaynaklarına göre daha ekonomiktir. Bu sebeple de daha çok tercih edilmektedir. Ancak kullanımları sonucu ortaya çıkan zararlı gazlar sera etkisi yaratmaktadır. Bu da küresel ısınmaya ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenle bu kaynaklara yönelik bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Atıkların ayrıştırılması, karbon salınımını azaltacak tedbirlerin alınması, baca filtreleme sistemlerinin geliştirilmesi bu kaynakların çevreye olan etkilerini en azından minimum düzeye indirebilecektir. Ayrıca kendisini yenilemesi için uzun bir sürece ihtiyaç duyacak bu kaynaklar yerine, yenilenebilir enerji kaynakları için alternatif yöntemler geliştirilmelidir. Böylelikle hem daha sağlıklı bir dünya için daha temiz bir yatırım yapılmış olur hem de enerji kaynağı kendini devamlı yenileyeceğinden herhangi bir kaygıya mahal verilmemiş olur.

Yazar sifiratik